Paniniwala ng mga ang dating daan

Kung dependiente sa tao at sa Dios ang mga pangyayari sa mundo, mayroon din bang natitirang kapangyarihan ang demonyo na mapangyari ang isang bagay?

paniniwala ng mga ang dating daan-52paniniwala ng mga ang dating daan-50

Basahin natin sa 1 Timoteo : If you are following satan, that means you are following him as a leader.

Kaya napapangyayari ng demonyo ang gusto niya ay dahil sa sinusunod mo siya.

Sa paniniwala ng marami, ang dalawang nasusunod sa mundo ay ang Dios at ang demonyo. Naghahain lang siya ng tukso at ng suggestion na kapag sinangayunan mo ay talagang mangyayari.

Maaaring isa sa nasusunod ay ang Dios pero hindi ang ikalawa ay ang demonyo. Kaya ang final na desisyon ay nakasalalay pa rin sa tao. Ito’y ating patutunayan sa pamamagitan ng mga talata ng Kasulatan.

Gayon ma’y hindi namin ginamit ang matuwid na ito; kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa evangelio ni Cristo.”Kung minsan ay may paraan upang mahadlangan ang kagustuhan ng Dios. Isinasaad sa talata na may karapatang gumamit sina San Pablo ng kanilang katuwiran. Ngunit hindi nila ginamit ang kanilang karapatan upang kumuha ng pakinabang sa mga miyembro, kundi nagtiis sila sa lahat ng bagay upang huwag silang makahadlang sa ebanghelyo.

Sa makatuwid ay mayroong possibility na mahadlangan ang pangangaral ng ebanghelyo.Nasa prerogative ng Dios na papangyarihin ang Kanyang sinalita at walang sinomang maaaring makapigil nito.Sa Isaias ay sinasabi:“Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami?Isa rito ay ang pag-intindi ng mangangaral sa kanyang sariling kapakanan.Kaya bagaman ang Dios ay Makapangyarihan sa lahat at mapangyayari Niya ang lahat ng gusto Niyang papangyarihin, minsan ay mayroong nakahahadlang sa Kanya.Dahil dito ay nagsisi rin ang Dios sa Kanyang sinabing paggunaw sa Nineveh, at hindi na Niya ginawa.

Tags: , ,